Contact

Vertrouwenspersoon

Als schoolbestuur zijn wij sinds 1998 verplicht om te zorgen voor een klachtenregeling betreffende ongewenst gedrag op school. Hieronder vallen discriminatie/racisme, agressie/geweld, (seksuele)intimidatie, (cyber)pesten en onheuse bejegening. In de klachtenregeling zijn bepalingen opgenomen betreffende contactpersonen, vertrouwenspersonen en klachtencommissie. Onze school is voor de vertrouwenspersoon aangesloten bij GGD Fryslân. De vertrouwenspersoon van GGD Fryslân draagt zorg voor de opvang van kinderen die worden lastiggevallen en handelt de klacht af volgens een vaste procedure. Het gaat om situaties tussen leerlingen onderling en tussen leerling/leerkracht of anders aan school verbonden personeel. De vertrouwenspersoon behandelt alle zaken strikt vertrouwelijk en is geen verantwoording schuldig aan de school. Hierdoor kan het kind en/of ouder/verzorger vrijuit met haar spreken en een klacht voorleggen.

De folder van GGD Fryslân ‘Vertrouwenspersoon voor ongewenst gedrag op school’ is in uw bezit of is op school aanwezig. De meldingsregeling ‘machtsmisbruik binnen het onderwijs’ is te vinden op de website van GGD Fryslân: www.ggdfryslan.nl

Het eerste aanspreekpunt op onze school is de directeur, Durk Meijer.

De vertrouwenspersoon bij de GGD is voor onze school mevrouw A. Tadema.
Zij is te bereiken via de GGD Fryslân, Tel. 088 2299 887
Harlingertrekweg 58
Postbus 612
8901 BK Leeuwarden
Email: a.tadema@ggdfryslan.nl

De school is voor de behandeling van klachten ook aangesloten bij een onafhankelijke klachtencommissie: de Landelijke Klachtencommissie voor het openbaar en het algemeen toegankelijk onderwijs (LKC). De LKC onderzoekt de klacht en beoordeelt (na een hoorzitting) of deze gegrond is. De LKC brengt advies uit aan het schoolbestuur en kan aan haar advies aanbevelingen verbinden. Het schoolbestuur neemt over de afhandeling van de klacht en het opvolgen van de aanbevelingen de uiteindelijke beslissing. Een klacht kan rechtstreeks of via het schoolbestuur schriftelijk bij de LKC worden ingediend.