Contact

IB

Intern Begeleider (IB’er)

It Kruirêd heeft een IB’er. Dit is de coördinator op het gebied van zorg. De leerkrachten kunnen bij de IB’er terecht met vragen over individuele leerlingen. De IB’er kan daarna bijvoorbeeld gaan toetsen of observeren. Tijdens de leerlingbespreking heeft de IB’er een belangrijke rol. Hij/zij moet het probleem helder krijgen, de vorderingen bewaken en de leerkracht coachen. Wanneer dit wenselijk is wordt door de leerkracht in overleg met de IB’er een handelingsplan opgesteld. Doel hiervan is het geconstateerde probleem op te lossen. Een handelingsplan kan tijdelijk of langdurig zijn of een kind kan werken met een eigen leerlijn.

Voor het opzetten van een eigen leerlijn op alle ontwikkelingsgebieden is een onderzoek van een psycholoog nodig. De vorderingen worden eens in de zes weken geëvalueerd en het plan zo nodig bijgesteld. De handelingsplannen zijn zoveel mogelijk opgenomen in een groepsplan. In een groepsplan wordt van alle kinderen de onderwijsbehoeftes beschreven, het daarbij passend leerstofaanbod en de manier en frequentie van het aanbieden van de leerstof. De IB’er kan contact met ouders opnemen over de vorderingen. Maar ook ouders kunnen dat initiatief nemen. De Interne Begeleider van It Kruirêd is Tjenkje Haagsma. Ze doet dit op interim-basis tot eind november.

Individuele leerlingbespreking en zorgbespreking

Twee keer per jaar bespreken de IB’er en de leerkracht samen de ontwikkeling van de kinderen in de klas tijdens de zogenaamde individuele leerlingbespreking. Er wordt gekeken naar zowel de leerontwikkeling als de sociaal-emotionele ontwikkeling. Zo nodig worden er afspraken gemaakt over extra hulp, een gesprek met de ouders of het bespreken van het kind in de zorgbespreking. Eventueel krijgt een leerling aangepast werk. Dit werk wordt in overleg met de interne begeleider samengesteld. De Zorgbespreking vindt vijf keer per jaar plaats. Leerlingen die extra zorg nodig hebben worden hierin besproken. Een keer per jaar, in oktober, worden alle leerlingen besproken. Wanneer een groepsleerkracht vindt dat uw kind in een zorgbespreking aangemeld dient te worden, neemt hij/zij eerst contact met u op. Na de zorgbespreking is er weer een gesprek tussen ouder, leerkracht en eventueel de IB’er.