Contact

Anti-pestcontract

Met zijn allen hebben we afgesproken dat we niet:

1. Schelden 2. Kinderen buitensluiten 3. Spullen vernielen 4. Schoppen of slaan 5. Roddelen 
6. Uitlachen 7. Uitlokken

Maar wel: Het goede voorbeeld geven.

Introductie anti-pestcontract It Kruirêd:
 1. Aan het begin van het schooljaar houden alle groepsleerkrachten in de eerste week een gesprek met de kinderen over pesten. Er wordt uitgelegd wat een anti-pestcontract inhoudt. Per bouw worden door de kinderen en de leerkracht groepsregels opgesteld (een contract).Iedereen ondertekent de regels. Ook wordt besproken wat er gebeurt wanneer kinderen en groepsleerkrachten zich niet aan dit contract houden. Dit staat in het stuk nazorg pesten.
 2. Op de klassenavonden aan het begin van het schooljaar informeren de groepsleerkrachten de ouders over het anti-pestcontract van school en de nazorg.
 3. De contracten komen in het groepsboek van iedere groepsleerkracht. Er hangen zichtbaar in de klas. De directeur heeft een kopie van het contract in een map in het kantoortje.
Anti–pestcontract It Kruirêd:

Alle groepsleerkrachten en leerlingen zullen zich aan de afspraken moeten houden, zowel in school als daarbuiten.

 1. Je beoordeelt anderen niet op hun uiterlijk
 2. Je beoordeelt anderen niet op hun kleding
 3. Je beoordeelt anderen niet op schoolresultaten
 4. Je sluit een ander niet buiten van activiteiten
 5. Je mag een andere mening hebben
 6. Je komt niet zonder toestemming aan de spullen van een ander
 7. Je scheldt een ander niet uit en je verzint geen bijnamen
 8. Je lacht een ander niet uit en je roddelt niet over anderen
 9. Je bedreigt elkaar niet en je doet elkaar geen pijn
 10. Je accepteert een ander zoals hij of zij is
 11. Je bemoeit je niet met een ruzie door zomaar partij te kiezen
 12. Je doet niet mee met pesters
 13. Je bent eerlijk
 14. Je luistert naar elkaar
 15. Word je gepest praat er dan over
 16. Als je ziet dat er iemand gepest wordt dan vertel je dat aan de leerkracht. Dat is geen klikken.
 17. Je helpt elkaar als iemand hulp nodig heeft
 18. Je dreigt, chanteert of perst niemand af
 19. Je beoordeelt elkaar niet op vriendjes of vriendinnetjes
 20. Als iemand je iets in vertrouwen vertelt, mag je niets doorvertellen
 21. Wanneer je ruzie hebt gehad maak je het weer goed
 22. We hebben respect voor elkaar
Nazorg anti–pestcontract It Kruirêd:
 1. Wanneer een kind gepest wordt, wordt in een gesprek door de groepsleerkracht geprobeerd er achter te komen waarom een kind gepest wordt.
 2. Met betreffende kinderen het contract bespreken. De groepsleerkracht maakt een verslagje van het gesprek met de gepeste en de pesters. Dit verslag komt in de “pestmap” in het kantoortje.
 3. De groepsleerkracht / IB’er “zoekt” met de kinderen naar een oplossing ( te denken valt aan: praatgroep, klassenschrift, schrift per leerling etc.).
 4. Er wordt een termijn afgesproken hoe lang de kinderen aan beter gedrag kunnen werken, en wanneer er weer gepraat wordt met de betreffende kinderen.
 5. De groepsleerkracht licht de collega’s in tijdens de leerlingbespreking of zo nodig eerder (schriftelijk).
 6. Wanneer er geen verbetering optreedt, licht de IB’er of groepsleerkracht de ouders in van de gepeste en pester.
 7. De directeur treedt op als vertrouwenspersoon naar het slachtoffer en naar de ouders toe.
 8. Het slachtoffer en de ouders moeten zich door de school serieus genomen voelen.
 9. Elkaar informeren over de afwikkeling.
 10. De directeur informeert het team, dit kan zowel schriftelijk als mondeling.
 11. Wanneer er geen verbetering is in het gedrag van de leerling(en), wordt er contact opgenomen met de algemeen directeur. Ouders worden hiervan op de hoogte gebracht door de directeur.
 12. Op dat moment treedt de notitie toelating/weigering/schorsing en verwijdering in werking.

Na iedere zomervakantie worden er in iedere klas regels opgesteld door leerlingen en leerkrachten. Deze regels hangen duidelijk zichtbaar in de klas. De kinderen en groepsleerkrachten tekenen hiervoor.