Contact

Voor- en naschoolse opvang

Het OPO bestuur heeft na overleg met de GMR eind 2007 besloten de voor- en naschoolse opvang in handen te leggen van een professionele organisatie voor kinderopvang, te weten de stichting Kinderwoud. Zij verzorgen voor ons de tussenschoolse opvang. De voor- en naschoolse opvang is per 1 augustus 2007 op de openbare basisscholen van Tytsjerksteradiel ingevoerd. De uitgangspunten hierbij zijn:

♦ De opvang moet aan de wettelijke kwaliteitseisen voldoen;
♦ De opvang moet betaalbaar zijn voor de ouders;
♦ De school wordt zo weinig mogelijk belast met de organisatie.

De voorschoolse opvang vindt in principe plaats op school vanaf 07.30 uur. De naschoolse opvang vanaf 14.00 uur. Voorwaarde is dat op de betreffende dag minimaal drie kinderen ingeschreven staan. In het kader van de personeelsvoorziening heeft clustering van scholen, dus de opvang wordt dan op één school gedaan, daarbij de voorkeur. Wanneer Kinderwoud beschikt over eigen huisvesting in de nabijheid van de school vindt de opvang plaats op deze locatie. Daar waar Kinderwoud niet beschikt over huisvestingsmogelijkheden vindt deze plaats in het schoolgebouw. Daar waar de deelname gering is of huisvesting voor deze opvang ontbreekt, kan gastouderopvang voor een aantal locaties een passende oplossing zijn. Wanneer u gebruik wilt maken van voor- en/of naschoolse opvang, dient u dit zelf te regelen. Formulieren hiervoor zijn op school te krijgen. De kinderen worden door de leerkrachten na schooltijd persoonlijk ‘overgedragen’ aan de chauffeur van de bus (tel. 058 256 4141). Wilt u aan de betreffende groepsleerkracht doorgeven op welke dagen u gebruik maakt van de opvang?