Contact

Visie

Ervaringsgericht onderwijs

Op It Kruirêd proberen wij kinderen alle kansen te geven om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Iedereen is er welkom met zijn eigen waarden, levensovertuiging en geloof. Er is respect voor ieders mening en overtuiging. Samen met de ouders hebben wij gekozen voor het ‘ErvaringsGericht Onderwijs’ (EGO). De intentieverklaring is door het team en de Medezeggenschapsraad (MR) ondertekend en ligt ter inzage op school.

EGO heeft drie pijlers die als uitgangspunt dienen: welbevinden, betrokkenheid en verbondenheid.

Welbevinden geeft aan in hoeverre een kind lekker in zijn/haar vel zit. Gevoelens moeten niet onderdrukt worden, maar het kind moet leren er mee om te gaan. Kinderen moeten gevoelens kunnen uiten op een acceptabele manier. Kinderen die hebben leren omgaan met gevoelens lopen later in eventuele moeilijke situaties minder risico om eraan onderdoor te gaan. Kinderen die goed in hun vel zitten hebben van nature ontwikkelingsdrang.

Betrokkenheid betekent intens werken en vol energie. Betrokken kinderen willen één en ander beter beheersen, beter begrijpen: ‘Hoe werkt dat en waarom gaat dat zo?’ Betrokkenheid ontstaat als kinderen bezig kunnen zijn met dingen die aansluiten bij hun belangstelling en behoefte. Dat betekent ook ruimte voor eigen keuze en persoonlijke inbreng.

Verbondenheid: Een kind dat zich goed verbonden voelt met zichzelf weet wat het aan kan.
“Dit durf ik wel en dat kan ik nog niet”. Verbondenheid met zichzelf, met anderen, met de materiële wereld, met de sociale en de ecologische wereld; iemand met wie je je verbonden voelt, zal je geen kwaad doen. Tegenover een omgeving waarin je je thuis voelt, zal je geen vandalisme plegen. Verbondenheid werkt fundamenteel preventief, in tegenstelling tot respectloos gedrag. Het leidt tot zorg en medeverantwoordelijkheid.

Welbevinden, betrokkenheid, en verbondenheid kun je verhogen door vijf factoren:
Goede sfeer; Werken op eigen niveau; Werkelijkheidsnabij; Activiteit; Leerling initiatief verruimen. Van elke factor volgt hieronder een beknopte omschrijving met een uitleg over hoe dit op school uitgewerkt wordt.

Een goede sfeer:
uitnodigende en goede relaties tussen kinderen onderling, tussen kinderen en leerkrachten en met ouders zijn van essentieel belang.
[ In de kring worden ideeën, gevoelens en ervaringen uitgewisseld. Problemen worden naar voren gebracht, er wordt samen over nagedacht, en geprobeerd ze met elkaar op te lossen. Maar ook werkzaamheden worden gepland en nabesproken; ‘Rûntsje Kruirêd’ is het forum van de school. Kinderen, leerkrachten en/of ouders kunnen inbreng hebben in dit forum, dat één keer in de twee weken gehouden wordt op   de woensdagochtend: creatief, kritisch opbouwend en ontspannend. ]

Werken op eigen niveau:
de leerstof moet niet te moeilijk en niet te eenvoudig zijn. Wij proberen de kinderen te begeleiden, op het niveau dat ze net wel of nog net niet kunnen. Uitdagen en uitnodigen.
[ In contractwerk werken kinderen zelfstandig aan dag- of weektaken. Dit gebeurt in alle groepen. Met de kinderen wordt individueel afgesproken welke taak of opdrachten gedaan worden. Uitleg geven kan in groepen of individueel. ]

Werkelijkheidsnabij
is uitgaan van de omgeving en leefwereld van het kind, van situaties die voor kinderen invoelbaar en betekenisvol zijn. Van belang zijn eigen ervaringen en inbreng van kinderen.
[ Bij projectwerk en werken aan thema’s onderzoeken de kinderen, soms samen, een stukje werkelijkheid. Hierbij kunnen meerdere vakken worden betrokken. Het thema wordt vaak door de kinderen aangedragen, waardoor de betrokkenheid groot is. De leerkrachten zorgen er voor dat er in het thema ook aan de kerndoelen gewerkt wordt. Soms werkt de hele school of groep aan eenzelfde project. ]

Activiteit:
doen, denken, onderzoeken, spelen, discussiëren, kortom actief zijn. Proberen om wachten, stil zitten en vervelen te vermijden. Kinderen, van nature actief, horen zoveel mogelijk bezig te zijn!
[ In ateliers geven wij plaats aan activiteiten die een bijzondere begeleiding, bijzonder materiaal of een bijzondere omgeving/ruimte vereisen. Sport, koken, excursies, museumbezoek, weven op gaas of planten zaaien en verpotten zijn enkele mogelijkheden. Kinderen maken hun keuze, leerkrachten organiseren wat mogelijk is en ouders zijn onontbeerlijk bij het begeleiden! Ateliers vinden minimaal twee maal per jaar plaats. ]

Leerling-initiatief verruimen:
kiezen uit activiteiten die het kind zelf bedenkt. Dit gebeurt twee maal per week een half uur, de ene keer met de hele school, de andere keer in de eigen groep. Bij ‘Vrij Initiatief’ wordt met tientallen moeilijkheden en activiteiten gewerkt om tegemoet te komen aan de belangstelling of de behoefte van de kinderen. Vaak dragen de kinderen zelf ideeën aan. Dat de betrokkenheid hierbij altijd hoog is, ligt voor de hand. Kiezen bij Vrij Initiatief valt echter niet altijd mee, als er zoveel interessante, boeiende en leuke manieren zijn om je te ontwikkelen.

Uit bovenstaande wordt duidelijk dat het product minder en het proces meer belangrijk is. Niet oppervlakkig leren, maar fundamentele leerervaringen opdoen: de werkelijkheid beter begrijpen en proberen te beheersen. De kwaliteit van het leven staat voorop.

Basisvaardigheden en inzichten die ontwikkeld moeten worden zijn ook voor het verdere leven van groot belang. Wij noemen:
Luisteren/lezen; Spreken/schrijven; Gezond bewegen/leven; Zorgzaam omgaan met milieu/omgeving; De invloed kennen van eigen gedrag/houding; Prioriteiten stellen; Kiezen; Concentreren en ontspannen; Emoties uiten en herkennen.

Vrijheid is een groot goed, maar alleen mogelijk als er:
Een duidelijke structuur is; Zelfstandig gewerkt kan worden.

Vorderingen en gedragingen van de leerlingen worden geregistreerd en getoetst en regelmatig besproken in het team. Minder vlotte, goed lerende kinderen én kinderen die sneller en vlugger kunnen, voelen zich allemaal thuis op ‘It Kruirêd’, omdat ieder kind op zijn eigen niveau werkt en dit van elkaar gerespecteerd wordt.