Contact

Verlof

De leerplichtwet en extra verlof

De leerplichtwet maakt een aantal uitzonderingen op het verplichte schoolbezoek. Bijvoorbeeld als een leerling ziek is, kan hij niet naar school. Er zijn regels afgesproken in de leerplichtwet voor leerlingen die om bijzondere redenen extra verlof moeten hebben. Daarnaast geeft de leerplichtwet aan ouders en leerlingen de mogelijkheid om in bepaalde gevallen extra verlof te vragen. De leerplichtwet geeft de mogelijkheid voor twee soorten extra verlof, namelijk: ‘extra vakantieverlof’ en ‘verlof wegens gewichtige omstandigheden’.

Extra vakantieverlof (art. 11 lid f. van de leerplichtwet).
Extra vakantieverlof is alleen dan mogelijk als ouders en kinderen in de normale vakanties niet samen weg kunnen omdat de werkzaamheden van één of beide ouders dat niet toelaten. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als één van de ouders in de horeca werkzaam is en in de vakanties moet werken. Wel dient u rekening te houden met de volgende voorwaarden:

♦ In verband met een eventuele bezwaarprocedure moet de aanvraag ten minste acht weken van tevoren bij de directeur worden ingediend, tenzij u kunt aangeven waarom dat niet mogelijk was;
♦ De verlofperiode mag maximaal 10 aaneengesloten schooldagen beslaan;
♦ De verlofperiode mag niet in de eerste twee weken van het schooljaar vallen;
♦ Dit verlof mag maar één keer per jaar worden gegeven. Bij voorkeur niet in een toets periode;
♦ U moet een verklaring van uw werkgever inleveren waaruit de noodzaak van dit extra verlof blijkt. (Of een verklaring op officieel briefpapier in geval u een eigen bedrijf heeft).

Verlof wegens gewichtige omstandigheden (art. 11 lid g. van de leerplichtwet).
Onder dit verlof vallen omstandigheden die buiten de macht van de ouders of leerlingen liggen. Voor bepaalde omstandigheden kan vrij worden gevraagd. Hierbij moet gedacht worden aan:

♦ Verhuizing van het gezin;
♦ Bezoek aan rechtbank i.v.m. wettelijke verplichtingen;
♦ Bijwonen van huwelijk van bloed- en aanverwanten;
♦ Overlijden van bloed- en aanverwanten;
♦ Ernstige ziekte van bloed- en aanverwanten (aantal dagen wordt bepaald in overleg met directeur en/of leerplichtambtenaar);
♦ Viering van een 25-, 40- of 50- jarig ambtsjubileum en het 12½-, 25-, 40, 50- of
60-jarig huwelijksjubileum van bloed- en aanverwanten;
♦ Het voldoen aan religieuze verplichtingen.

De volgende situaties zijn geen ‘gewichtige omstandigheden’:

♦ Familiebezoek in het buitenland;
♦ Vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding;
♦ Vakantie onder schooltijd bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden;
♦ Een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de normale schoolvakanties
op vakantie te gaan;
♦ Eerder vertrek of latere terugkeer van vakantie in verband met (verkeers)drukte;
♦ Verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn.

Hoe extra verlof aan te vragen

U kunt hieronder het aanvraagformulier downloaden. Voor verlofaanvragen die de maximale tien dagen niet te boven gaan, neemt de directeur zelf een besluit. Dit besluit maakt zij binnen vijf schooldagen schriftelijk aan u bekend door middel van een beschikking. Aanvragen die de tien dagen te boven gaan worden door de school doorgestuurd naar de leerplichtambtenaar. Het besluit wordt dan binnen tien schooldagen schriftelijk aan u bekend gemaakt. In spoedgevallen wordt het schriftelijk besluit vooraf gegaan door mondelinge toestemming/afwijzing.

In verband met de bezwaartermijn dient het verlof acht weken van tevoren aangevraagd te worden of zo spoedig mogelijk na het ontstaan van de verlofgrond (overlijden, ziekte, etc.).

Bezwaar tegen een besluit

Bent u het niet eens met het genomen besluit, dan kunt u schriftelijk bezwaar aantekenen bij diegene die het besluit genomen heeft. U wordt dan in de gelegenheid gesteld om de zaak nog eens mondeling toe te lichten. Binnen 5 schooldagen wordt het besluit met betrekking tot het bezwaar aan u kenbaar gemaakt. Mocht u het met dit besluit nog niet eens zijn, dan rest nog een procedure bij het arrondissementsgerecht, sector bestuursrecht.

Vragen?
Hebt u nog vragen over dit onderwerp dan kunt u deze richten aan de directeur van de school of aan de leerplichtambtenaar van uw woongemeente:

Postadres: Bezoekadres:
Gemeente Tytsjerksteradiel
t.a.v. de leerplichtambtenaar
afd. WOS, sectie onderwijs
Postbus 3, 9250 AA Burgum

Raadhuisstraat 7,
9251 GH Burgum
Tel: 0511 460 763