058 256 2110
Visie

Visie

Visie

Visie

Onze visie is belangrijk voor de keuzes die we maken. Kortgezegd betekent dit voor onze school dat wij heel goed kijken naar wat kinderen nodig hebben om optimaal te kunnen leren. Welbevinden, betrokkenheid en verbondenheid zijn daarin cruciaal; het proces vinden wij net zo belangrijk als onze opbrengsten. Wij zijn ambitieus en leggen ‘de lat’ hoog en stimuleren de kinderen om dit ook te doen.

Wij besteden extra veel tijd en aandacht aan de taalontwikkeling van kinderen omdat dit een belangrijke basis is voor alle andere schoolvakken. Een brede ontwikkeling vinden wij belangrijk. Bij ons staat ‘heel het kind’ centraal.

Wij zijn een ‘warme school met pit’, waar zorg voor elkaar en kwaliteit van onderwijs elkaar vinden!

Op It Kruirêd proberen wij kinderen alle kansen te geven om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Iedereen is welkom met zijn eigen waarden, levensovertuiging en geloof. Er is respect voor ieders mening en overtuiging.

Het onderwijs berust op drie pijlers: betrokkenheid, samenhang en competentie.

Betrokkenheid betekent intens werken en vol energie. Betrokken kinderen willen één en ander beter beheersen, beter begrijpen: ‘Hoe werkt dat en waarom gaat dat zo?’ Betrokkenheid ontstaat als kinderen bezig kunnen zijn met dingen die aansluiten bij hun belangstelling en behoefte. Dat betekent ook ruimte voor eigen keuze en persoonlijke inbreng.

Samenhang betekent dat we kinderen leren dat “alles met alles” samenhangt. Dus worden vakken zoveel mogelijk in samenhang gegeven. Dit betekent b.v. dat we thematisch werken.

Competentie betekent dat we kinderen laten merken dat ze veel zaken al kennen en kunnen, niet alleen op het gebied van de basisvakken (rekenen, taal, lezen) maar ook op andere gebieden, b.v. creativiteit, muziek, sport enz. Ons uitgangspunt: ieder kind heeft bepaalde talenten, die willen we ontdekken en uitbouwen. We ontwikkelen bij de kinderen ook competenties die geen eigen keuzes zijn, maar die wel nodig zijn voor de ontwikkeling van het kind.