Contact

Passend Onderwijs

Vanaf het schooljaar 2014 – 2015 is op alle basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs Passend Onderwijs ingevoerd.

Uitgangspunten voor de invoering van Passend Onderwijs zijn:

♦ Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben;
♦ Met Passend Onderwijs kunnen zo veel mogelijk leerlingen regulier onderwijs volgen;
♦ Alle scholen hebben een zorgplicht. Voor een leerling die extra ondersteuning nodig heeft, moet de school een passende plek zoeken. Dit kan op:

  • De eigen school, eventueel met extra ondersteuning in de klas;
  • Een andere reguliere school in de regio;
  • Het (voortgezet) speciaal onderwijs.
Regionale samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs:

Om alle kinderen een passende onderwijsplek te bieden, gaan scholen samenwerken in regionale samenwerkingsverbanden. Inmiddels zijn in het primair en voortgezet onderwijs in totaal 152 samenwerkingsverbanden opgericht. In deze samenwerkingsverbanden werken het regulier en speciaal onderwijs (cluster 3 en 4) samen op provinciaal niveau (Samenwerkingsverband Friesland).

Financiering Passend Onderwijs:

♦ Na de invoering van de Wet Passend Onderwijs verandert de financiering. De bekostiging van extra ondersteuning voor een leerling is niet meer afhankelijk van een landelijke indicatie.
De samenwerkingsverbanden ontvangen het beschikbare geld voor extra ondersteuning.
Ze verdelen deze middelen over de scholen waar de extra ondersteuning nodig is;
♦ Dit nieuwe bekostigingssysteem vervangt het bekostigingssysteem voor het (voortgezet) speciaal onderwijs. En ook de leerlinggebonden financiering (lgf) verdwijnt.

Ondersteuningsplan samenwerkingsverband Passend Onderwijs:

In het ondersteuningsplan legt het samenwerkingsverband vast hoe het Passend Onderwijs voor elk kind wil realiseren. Dit ondersteuningsplan wordt ten minste 1 keer per 4 jaar opgesteld en kan tussentijds worden aangepast. Om ouders en leraren zeggenschap over het ondersteuningsplan te geven, krijgen de samenwerkingsverbanden een eigen medezeggenschapsraad. Deze ondersteuningsplanraad heeft instemmingsrecht op het ondersteuningsplan.

Schoolprofiel:

Iedere school heeft een school ondersteuningsprofiel (SOP) opgesteld. Een school ondersteuningsprofiel biedt informatie over de kwaliteit van de basisondersteuning en over wat de school verder aan ondersteuning biedt. Het SOP legt vast waar iedere school voor staat en wat iedere school aan zorg kan bieden. De school ondersteuningsprofielen van alle scholen tezamen vormen een dekkend aanbod van ondersteuningsvoorzieningen in de regio. Op die manier is er voor alle kinderen een passende plek om onderwijs en ondersteuning te krijgen.

Het ondersteuningsprofiel van een school bestaat uit de volgende onderdelen:

♦ Een korte typering van de school;
♦ De kwaliteit van de basisondersteuning. Dat is de ondersteuning waarop alle kinderen kunnen rekenen;
♦ De deskundigheid voor extra ondersteuning waarover de school beschikt (binnen het eigen personeelsbestand en van buiten de school);
♦ De voorzieningen die de school heeft om leerlingen extra ondersteuning te bieden.