Contact

Oudervereniging (OV)

De oudervereniging probeert de groei en bloei van de school te bevorderen. Het OV-bestuur bestaat uit een aantal, door de ouders gekozen, ouders die samen met één of twee teamleden de belangen van de kinderen (en daarmee de ouders) op schoolniveau behartigt. De OV-bestuursleden denken en organiseren mee met het team, geven het team ruggensteun in het ontwikkelen van nieuwe plannen en organiseren in samenspraak met het team allerlei activiteiten voor de leerlingen en hun ouders. Een keer per jaar wordt er door de OV een zakelijke ouderavond georganiseerd en om het jaar een feestelijke met een musical. Via de OV worden ouders geïnformeerd en betrokken bij de gang van zaken op school. Een goed contact met alle ouders en een nauwe samenwerking met de oudervertegenwoordiging in de Medezeggenschapsraad zijn noodzakelijk om de adviesbevoegdheid en de rol van de belangenbehartiging goed tot zijn recht te laten komen. De vergaderingen van de oudervereniging worden in school en soms bij iemand thuis gehouden (zie agenda OV) en zijn openbaar. Ouders worden op de hoogte gehouden via ‘Kruiend Nijs’ en de website. Wilt u hieraan actief meewerken dan kunt u zich kandidaat (laten) stellen voor de verkiezingen van de OV die It Kruirêd ieder jaar in het najaar organiseert.

De volgende personen hebben zitting in de oudervereniging:
  • Johanna Veenstra (oudergeleding-voorzitter)
  • Akke Hansma (oudergeleding-penningmeester)
  • Wynanda Soldaat (oudergeleding)
  • Marijke Havinga (oudergeleding)
  • Sieta Vriesinga (oudergeleding)
  • Josina Liesinga (personeelsgeleding)
Ouderbijdrage

De oudervereniging vraagt een vrijwillige bijdrage in de kosten die ten bate van uw kind(eren) worden gemaakt. Deze bijdrage wordt besteed aan het sinterklaasfeest, de kerstviering, feestelijke evenementen, de sportdag, afsluiting van projecten, enz. Verantwoording van deze gelden, vindt plaats op de jaarlijkse zakelijke ouderavond. Mocht u bezwaar maken tegen deze bijdrage of gaat de bijdrage uw draagkracht te boven dan kunt u contact opnemen met de directeur of met de penningmeester van de oudervereniging en wordt er in overleg naar een oplossing gezocht. De school zal kinderen niet uitsluiten van activiteiten die gefinancierd worden uit deze bijdrage. De hoogte van de ouderbijdrage is € 12,50 per kind. U krijgt hier van de oudervereniging bericht over. De bijdrage kan gestort worden op rekeningnummer IBAN:  NL15RABO0143139193, t.n.v. mevr. A. Hansma, obs It Kruirêd.

Ouders/verzorgers met een minimum inkomen of een minimum plus inkomen (plus 10 %) kunnen in aanmerking komen voor extra vergoedingen voor onder andere:

♦ Schoolreisje;
♦ Diverse contributies van bijv. sportverenigingen & eventuele sportuitrusting.

Daarnaast is er nog veel meer mogelijk. Voor vragen en/of aanvullende informatie kunt u langskomen bij de balie ‘Werk en inkomen’ in het gemeentehuis te Burgum, of telefonisch contact opnemen, tel: 0511 460 830.