058 256 2110
MR

MR

MR

Aan een school is een medezeggenschapsraad verbonden. De MR is het wettelijke orgaan binnen de school. Zij is nauw betrokken bij de samenwerking tussen directie, personeel en ouders. De MR heeft diverse rechten, waaronder advies- en instemmingsrecht. De MR wordt vertegenwoordigd door ouders en leerkrachten. Bij de verschillende soorten rechten kunt u denken aan:

De MR kan o.a. advies geven bij de volgende zaken:

  • verandering grondslag school;
  • wijzigingen lesrooster;
  • fusie met andere school;
  • beleid inzake aanstelling/ontslag schoolleiding;
  • vakantieregeling.

De MR heeft instemmingsrecht bij o.a.:

  • verandering onderwijskundige doelstelling van de school;
  • vaststelling/wijziging schoolwerkplan;
  • vaststelling/wijziging van beleid over ondersteunende werkzaamheden van ouders;
  • verandering/wijziging van het schoolreglement.

Eens per zes weken komt de MR bijeen voor overleg. Van dit overleg worden notulen gemaakt die zijn op te vragen bij de voorzitter. Vanuit de MR is er een jaarplan geschreven met activiteiten voor het schooljaar 2020/2021. Daarnaast wordt er middels een jaarverslag verantwoording afgelegd.