Contact

MR

Medezeggenschapsraad(MR) en Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

In de MR hebben twee ouders en twee teamleden zitting. De directeur is adviserend lid van de MR. Hier worden onderwerpen besproken die It Kruirêd direct en indirect aangaan. Ten aanzien van diverse onderwerpen zoals de formatie, schooltijden, begroting enzovoort heeft de personeelsgeleding van de MR instemmingsrecht en de oudergeleding adviesrecht.

De volgende personen hebben zitting in de medezeggenschapsraad:
Oudergeleding Personeelsgeleding Adviserend lid
Eelke de Vries
Flaaksikkers 19
9063 JW Mûnein
Rita van der Meulen
Woudhorne 8,
9101 DD Dokkum
Froukje Olijve
S. Kloostermanstraat 78
9061 BG Gytsjerk
Frieda Kuipers
Flaaksikkers 8
9063 JW Mûnein
Gonnie Hoekstra
Bosweg 6
9262 SX Sumar
 

 

 

 

 

 

OPO Furore heeft tevens een overkoepelende medezeggenschapsraad, de GMR die op bovenschoolsniveau meedenkt en -beslist. In deze GMR zitten zes vertegenwoordigers van ouders en zes leerkrachten. De GMR geeft adviezen, stemt in en neemt besluiten over beleidszaken van de Stichting. De algemeen directeur a.i. Lútsen Renema, is adviserend lid van de GMR. De leden van de GMR, de notulen, de agenda en vergaderdata vindt u op de website van OPO Furore.