Contact

Kinderdirecteur

Op It Kruirêd werken we sinds 1 februari j.l. met een leerlingenraad en een kinderdirecteur,
hieronder leest u meer informatie hierover.
Leerlingenraad.
Waarom?
Leerlingenbetrokkenheid is erg belangrijk. Als leerlingen zich betrokken weten bij het reilen en zeilen
in de groep en op school voelen ze zich daar ook meer verantwoordelijk voor. Door middel van het
instellen van een leerlingenraad kunnen de kinderen meer betrokken worden bij en inbreng geven in
een aantal dingen die op school spelen.
Ook leren ze dat de vertegenwoordigers in de leerlingenraad daar niet zijn om hun eigen belangen te
behartigen, maar dat het gaat om de belangen van alle leerlingen, het algemeen belang.
De leerlingen van de leerlingenraad ontwikkelen bovendien hierdoor communicatieve vaardigheden.
Alle leerlingen ervaren dat er naar hen wordt geluisterd en dat er (snel) actie wordt ondernomen. Zij
voelen meer het schoolgevoel en de mogelijkheid daadwerkelijk invloed te kunnen uitoefenen op
zaken die hen dagelijks aangaan.
Hoe?
Uit de groepen 6, 7 en 8 wordt één kind gekozen die zitting heeft in de leerlingraad. Deze kinderen
vergaderen, onder schooltijd, één keer per 4 â 6 weken met de directeur over zaken die spelen op
school. Als het nodig is kan de directeur de kinderen ook eerder en vaker samenroepen, dit geldt ook
voor de kinderen uit de raad. De kinderen brengen daarna verslag uit aan de groepen wat er
besproken is en vragen, voorafgaande aan de e.v. vergadering, of er ook nog punten van bespreking
zijn.
Aan het begin van ieder nieuw cursusjaar worden er nieuwe leerlingen in de raad gekozen en hebben
daar één jaar zitting in.
In de raad zijn Anke Damstra (groep 6), Sytze Yde Boskma (groep 7) en Nynke de Vries (groep 8)
gekozen.
Kinderdirecteur.
Een kinderdirecteur komt, algemeen gezegd, op voor de belangen van alle kinderen op de
school. Dit doet de kinderdirecteur samen met de “grote-mensen-directeur” en met de
leerlingen uit de leerlingenraad. Taken zijn o.a. helpen bij bepaalde activiteiten, b.v. de
intocht van Sinterklaas, de laatste schooldag enz. Ook gaat de kinderdirecteur meedenken
over schoolzaken, is aanwezig bij het openen van projecten, b.v. Rûntsje Kruirêd. De
kinderdirecteur is samen met de “grote-mensen-directeur” ook het gezicht van de school
naar buiten.
Hoe?

Een kinderdirecteur moet zich kunnen presenteren, voor een groep iets vertellen, moet goed
met kinderen kunnen omgaan, niet aan eigen belang denken, maar het algemeen belang in
het oog houden en moet iedereen op school kennen. De kinderdirecteur wordt ieder jaar
nieuw gekozen uit de groepen 6,7 en 8.
Als (eerste) kinderdirecteur op It Kruirêd is Yfke de Vries uit groep 6 gekozen.