Contact

Actief burgerschap

Burgerschap en sociale integratie

Achtergronden van burgerschap en sociale integratie.
Door de toenemende individualisering zijn mensen steeds minder betrokken op elkaar.
Dit vormt een bedreiging voor de samenhang in de samenleving. De overheid heeft daarom besloten actief burgerschap en sociale integratie hoog op de agenda te zetten, ook in het basisonderwijs. Doel is basisschoolleerlingen voor te bereiden op deelname aan een pluriforme samenleving. Het gaat daarbij niet alleen om kennisoverdracht, maar ook om ervaringsleren. Kinderen leren goed ‘burgerschap’ door het te doen, door te ervaren wat het is, door feitelijke sociale bindingen met elkaar in de school en met de omgeving aan te gaan.

Definitie actief burgerschap
Onze school verwoordt het begrip actief burgerschap als volgt: “Actief burgerschap is het kunnen en willen deelnemen aan de samenleving”. ‘Burgerschap’ gaat over diversiteit, acceptatie en tolerantie. Het vraagt ook reflectie op het eigen handelen, een respectvolle houding en een bijdrage aan de zorg voor je omgeving.

Actief burgerschap en sociale integratie op school
De school is bij uitstek de plek waar leerlingen kennismaken met de verschillende achtergronden en culturen van leeftijdgenoten. Maatschappelijke ontwikkelingen als individualisering, een multiculturele samenleving, de gelijkwaardige positie van mannen en vrouwen en een respectvolle houding tegenover andere religies en culturen, vragen dat actief burgerschap en sociale integratie worden bevorderd.

Ook het ontwikkelen van een gemeenschappelijk historisch besef en kennis van de Nederlandse geschiedenis valt hieronder. Onze school beschouwt burgerschapsvorming en sociale integratie niet als een apart vak: burgerschapsvorming moet een vanzelfsprekend bestanddeel zijn van het onderwijsaanbod. In het onderwijs op school komen de thema’s actief burgerschap en sociale integratie dan ook regelmatig terug. Daarnaast wordt ten aanzien van alle leerlingen structureel gebruik gemaakt van het instrument ‘Kinderen en hun morele talenten’. Dit is een methode waarin verhalen, spelvormen en ideeën staan om kinderen inzicht te geven en om met elkaar te praten over maatschappelijke ontwikkelingen.